Регіональна інтернет-конференція

Свобода як конституційна цінність через призму відповідальності

Цитата

Ободовська Тетяна Василівна
Комунальний заклад позашкільної освіти
«Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості»
Олександрівської селищної ради
Методист

Втратити свободу може лише той, хто не
вмів її захищати .
Вольтер

Свобода людини – основний підсумок і головний критерій досягнень
людської цивілізації на різних етапах її історичного становлення і розвитку.
Вихідною точкою в дослідженні свободи як конституційної цінності є
вирішення питання про співвідношення свободи і відповідальності, свободи і
необхідності, оскільки вони є невіддільними і найбільш універсальними
регуляторами поведінки людини.
Питання прав і свобод людини займає найважливіше місце у правовому
вихованні. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод є тим
критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої
держави й суспільства в цілому.
Кожна людина має громадянські (особисті) й політичні права, свободи, а
також економічні, соціальні, екологічні та культурні права. Вони є загальні та
рівні для всіх. Перелік основних прав людини закріплено в Загальній
декларації прав людини, прийнятій ООН 10 грудня 1948 р. А сьогодні зміст і
припустимі обмеження прав і свобод, які містяться в декларації,
перетворилися на загальновизнані норми в конституціях більше ніж 120
країн світу.
Наразі тема прав людини є дуже актуальною, адже щодня у різних
куточках України права громадян навмисно чи мимоволі порушуються.
Знання про права, вміння їх відстоювати і захищати були і є пріоритетними у
будь-якому суспільстві і зумовлюють необхідність правового виховання і
просвітництва молодого покоління у цій галузі.

Еллінська філософська думка звертає увагу на те, що розуміння окремими
людьми свободи і моральної відповідальності залежить значною мірою від
усвідомлення корисного, потрібного для людського життя. Тлумачення
Арістотелем свободи і моральної відповідальності ґрунтується на їх тісній
єдності з доброчинністю.
Християнство вчинило переворот у ставленні до людини, проголосивши
рівність людей перед Богом, незалежно від соціального положення і
національності. Завдяки цьому прийшло усвідомлення людиною своєї
свободи і прав. А також обмеженню свавілля влади стосовно народу.
Переломним періодом у розвитку ідеї свободи у праві виявилася епоха
Відродження, духовною основою якої став гуманізм. В той час було
закладено основи сучасного розуміння прав людини як норм взаємовідносин
особи та влади.
Шлях України протягом усього періоду був рухом до свободи, залишається
ним і сьогодні. У XV-XVI ст. в Україні з´явилася власна концепція права, що
проголосила : людина в цивілізованій державі повинна мати право на
повноцінне життя, свободу совісті, слова, віри, право йти за вказівками
власного розуму. Зачинателями цієї концепції були Юрій Дрогобич, Павло
Русин, Станіслав Оріховський.
Свобода і відповідальність взаємопов′язані аспекти. Вони роблять з раба
вільну людину, а державу такою, в якій кожний має все , що йому належить:
відносний спокій і можливість виконувати своє призначення за власним
бажанням.
Кожна людина, як громадянин своєї держави, повинна творити своє життя,
а для цього активно займатися суспільною і творчою діяльністю, набувати
потрібних знань, докладати енергії для оборони власних інтересів, своєї віри
і своєї держави.
В умовах формування України як суверенної, незалежної правової
держави, яка прагне стати повноправним членом Європейської спільноти,
особливо важливого значення набувають правова освіта та виховання, які
формують свідомість людей і правову культуру, з рівнем якої безпосередньо
пов’язана ефективність докорінних перетворень у нашій країні.
На даному етапі розбудови правової держави суспільство потребує
активної особистості, здатної до реалізації особистих прав та інтересів, також
інтересів суспільства, громадянської освіченості, компетентності, поваги до
прав людини, уміння знаходити компроміси. Разом з тим, життя у відкритому
Європейському суспільстві вимагає від сучасної молоді досконалих знань

прав та обов'язків, усвідомлення своєї ролі і впевненості в тому, що вона
може позитивно впливати на зміни в соціумі.
Підготовка молоді до активного громадського життя є одним із завдань
сучасної освіти. Із усієї сукупності знань, що їх вихованець набуває в процесі
виховання, у щоденному житті йому чи не найбільше потрібні правові. Адже,
обізнаність у системі законоустрою та правопорядку, допоможе розумно
скористатись своїми правами, правильно визначити свої обов’язки, застереже
від хибних вчинків і злочинних діянь.
Створюючи умови для набуття необхідних правових та соціальних
компетентностей, дуже важливо організувати виховний процес таким чином,
щоб серед учасників панували демократичні відносини, повага до прав і
свобод, толерантне ставлення, відчуття гордості за соціальні та економічні
досягнення людства та власну участь у суспільному житті, активну життєву
позицію, повагу до загальнолюдських цінностей.
Сучасне виховання має бути засобом відродження національної культури,
стимулом пробудження високих моральних якостей – совісті, патріотизму,
людяності, почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи;
засобом самоорганізації, особистої відповідальності дітей та молоді;
запорукою громадянського миру та злагоди у суспільстві.
У КЗПО «Олександрівський ЦДЮТ» Олександрівської селищної ради діє
осередок учнівського самоврядування Олександрівської громади з метою
формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних
компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості,
рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя.
У своїй діяльності «Лідер» керується Конституцією України, Законом
України «Про освіту», Декларацією прав дитини, Статутом закладу
позашкільної осіти.
«Лідер» сприяє розвитку творчої особистості учнів, захищає їхні права, а
також забезпечує набуття соціального досвіду, формування особистісних рис
громадян України, здатних до свідомого суспільного вибору.
«Лідер» сприяє виробленню активної позиції кожної особистості, набуттю
досвіду творчої соціальної діяльності, соціального партнерства, виробленню
вмінь та навичок співробітництва в умовах первинних дитячих колективів.
Головні завдання :
• захист інтересів учнів;

• створення умов для самореалізації особистості учня; проведення наукових,
творчих, спортивних заходів, свят; створення умов для набуття досвіду
громадянської дії, демократичної поведінки;
• сприяння професійній орієнтації учнів.
Функціонування органів учнівського самоврядування здійснюється згідно з
його структурою. За роки діяльності напрацьована система роботи.
У своїй діяльності органи учнівського самоврядування використовують
різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та
ініціативу учнів і педагогів.
Вихованці КЗПО «Олександрівський ЦДЮТ» є активними учасниками
різноманітних заходів які були проведені протягом року це і виховний захід
до міжнародного «Дня миру», участь у акції «Нагодуй пташок взимку»,
провели онлайн-виставку дитячої творчості до Дня Матері, долучились до
акції «Ми за чисте довкілля», приєдналися до заходів присвячених Дню
вишиванки та Дню Європи і наразі є активними учасниками «Літо-2022:
разом до Перемоги!». «Лідер» як осередок учнівського самоврядування є
організатором сесій учнівського самоврядування дітей Олександрівської
територіальної громади та активні учасники сесій обласного парламенту
дітей.
Наші діти- це спільнота, енергійних, креативних хлопців та дівчат- тих,
хто здатний думати, вирішувати, творити, вести за собою і робити все
можливе для становлення України як правової європейської держави.
ЛІТЕРАТУРА
1. Грищук О.В. Конституційні цінності: філософські та судові аспекти.
Монографія. Київ 2020.
2. Матяш С.В. Класифікація цінностей та ціннісних орієнтацій
особистості.- К.: Вид. дім «Ін Юре», 2009.
3. Грищук О.В. людська гідність у праві: філософські проблеми-Л:
Львівський університет внутрішніх справ, 2007.

Цитата

Дякую. Я згодна, що діти - це спільнота, енергійних, креативних хлопців та дівчат - тих, хто здатний думати, творити, вірішувати, вести за собою і робти все можливе для становлення України як правової європейської держави.

Ковальова Ангеліна здобувач освіти 7 класу Степової філії КЗ"Первозванівське НВО".

Цитата

Дякую.


До уваги незареєстрованих користувачів форуму – учасників інтернет-конференції! Просимо зазначати у ваших повідомленнях/коментарях свої призвище, ім’я та/або заклад освіти, який Ви представляєте.